SK / EN
OPENING HOURS
Shops
Monday - Sunday: 8:00 - 20:00
Supermarket Lidl
Monday - Saturday: 7:00 - 21:00
Sunday: 8:00 - 20:00

Ochrana os. údajov pre sociálne siete

1. Úvodné informácie

 
V súvislosti s pôsobením spoločnosti ARCOLA, a.s. so sídlom Pri Prachárni 4, 040 11 Košice, IČO 35 792 442 na sociálnych sieťach, táto ako prevádzkovateľ spracúva niektoré Vaše osobné údaje. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) je našim cieľom informovať Vás v zmysle Nariadenia.
 
Predmetom úpravy týchto podmienok ochrany osobných údajov (ďalej ako „podmienky“) je oboznámenie Vás ako dotknutej osoby predovšetkým o tom:

Prevádzkovateľom je ARCOLA, a.s. so sídlom Pri Prachárni 4, 040 11 Košice, IČO 35 792 442, ktorý je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského práva vykonávajúcou realitnú činnosť a to aj prostredníctvom webu: www.cassoviaoc.sk.
 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese ARCOLA, a.s. so sídlom Pri Prachárni 4, 040 11 Košice, IČO 35 792 442, prípadne emailom na: office@cassoviaoc.sk alebo telefonicky t.č. +421917624939.
Ako prevádzkovateľ spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť. Z uvedeného vyplýva, že ak by ste nám požadované osobné údaje neumožnili spracúvať, nemohli by ste naše stránky no sociálnych sieťach navštevovať a využívať. Naša spoločnosť prevádzkuje nasledovné  profilové stránky (ďalej aj ako „Profil“) na sociálnych sieťach:
 

V súvislosti so skutočnosťou, že pri užívaní sociálnych sietí dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov aj zo strany konkrétnej sociálnej siete, vystupuje predmetná sociálna sieť ako samostatný prevádzkovateľ, prípadne sprostredkovateľ v zmysle čl. 28. Nariadenia v súvislosti so zabezpečením správy a správneho fungovania konta Prevádzkovateľa na danej sociálnej sieti.
 
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na svojom Profile na sociálnej sieti za účelom informovania návštevníkov týchto stránok na sociálnych sieťach (ďalej aj ako „Návštevník“) o ponukách, službách, akciách, súťažiach, alebo iných marketingových aktivitách a samozrejme aj za účelom komunikácie s Návštevníkmi.
 
Aj napriek tomu, že vo vyššie uvedených prípadoch dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov viacerými subjektami (Prevádzkovateľ a daná sociálna sieť), vždy sa snažíme o to, aby predmetné spracúvanie prebiehalo v súlade s platnou právnou úpravou. Sociálne siete Prevádzkovateľovi v určitých prípadoch poskytujú štatistiky, pričom ich rozsah a obsah vie Prevádzkovateľ ovplyvniť v minimálnej miere.
 
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na sociálnych sieťach si Vás dovoľujeme upozorniť, že aj samotní prevádzkovatelia sociálnych sietí spracúvajú Vaše osobné údaje samostatne vo svojom mene pre vlastné účely. Podmienky tohto spracúvania Vašich osobných údajov nájdete na webe alebo v aplikácii danej sociálnej siete.

2. Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom?
 
1. Ako prevádzkovateľ vo Vašom prípade nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov.   
2. Vaše osobné údaje spracúvame na tzv. oprávnenom záujme, pretože spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (ďalej ako „Oprávnený záujem“).
3. V prípade ak sa zúčastníte akejkoľvek súťaže na našom Profile a ako Prevádzkovateľ sme Vás neoboznámili s osobitnými podmienkami spracúvania osobných údajov v súvislosti s touto súťažou, ako aj v prípade ak ste nám neudelili výslovný súhlas, budú Vaše osobné údaje, ktoré nám v tejto súvislosti poskytnete spracúvané na základe Oprávneného záujmu a použité výlučne za účelom zrealizovania súťaže, vyžrebovania výhercu, oznámenia o výhre, anonymizovaného oznámenia výhercov ako aj zaslanie výhry. Ako Návštevník Profilu práve Vy určuje rozsah a obsah osobných údajov, ktoré sa budú následne spracúvať. Napr. tým, že na našom Profile pridáte komentár, fotografiu, video, užívateľský profil alebo tzv. lajk (ďalej aj ako „Príspevok“). V tejto súvislosti dávame do Vašej pozornosti, že  ak Príspevok bude svojim obsahom porušovať právne predpisy alebo bude nenávistnej/vulgárnej povahy, má ho Prevádzkovateľ právo vymazať. Váš príspevok môžeme zdieľať aj na našom webe, za predpokladu, že ide o funkciu sociálnej siete a komunikujeme s Vami prostredníctvom tejto sociálnej siete.
4. Ak by ste nám zaslali správu, ktorá bude obsahovať osobné údaje (napr. v rámci súkromného četu), spracúva tieto osobné údaje výlučne Prevádzkovateľ, výnimočne ich môžu spracúvať aj naši sprostredkovatelia, samozrejme plne v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia. V prípade ak z obsahu Vašej správy vyhodnotíme, že sa jedná o podnet, ktorý má vybaviť náš zmluvný partner, bude mu Vaša požiadavka zaslaná v anonymizovanej podobe. Ak by na vybavenie tohto podnetu bolo nevyhnutné sprístupniť aj Vaše osobné údaje, požiadame Vás o udelenie predchádzajúceho súhlasu.
5. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov na základe týchto podmienok zodpovedá iba v prípade vlastných marketingových aktivít a jeho vlastných kampaniach na jeho oficiálnych Profiloch na konkrétnej sociálnej sieti.
6. Vaše osobné údaje na sociálnych sieťach spracúvame na nasledovné účely a nasledovnom právnom základe:
3. Doba uchovávania
 
1. Všetky osobné údaje, ktoré získame na spracúvanie vyššie uvedeným spôsobom sa budú uchovávať:

2. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že samotná sociálna sieť nastavuje svoje jednotlivé funkcionality (ktoré Prevádzkovateľ nevie spracovať a ani ich neuchováva) a preto nie je vylúčené, že Vaše Príspevky zostanú viditeľné na sociálnej sieti po neobmedzenú dobu na časovej sieti, ak nebudú predtým vymazané v súvislosti s podmienkami ochrany osobných údajov konkrétnej sociálnej siete alebo príspevok neodstránite sami alebo nedôjde k odstráneniu Príspevku z iného dôvodu, napr. rozpor s právnymi predpismi alebo obsahom týchto podmienok.
3. Rovnako si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade ak by došlo k výmazu Vašich osobných údajov zo strany sociálnej siete, Prevádzkovateľ nevie túto skutočnosť žiadnym spôsobom ovplyvniť ani tomu zabrániť.
4. S prihliadnutím na samostatné podmienky stanovené sociálnymi sieťami si Vás dovoľujeme upozorniť, že na ich webe/v aplikácii nájdete osobitné lehoty určujúce doby spracúvania.
 
4. Spracúvanie osobných údajov sociálnou sieťou
 
1.  S prihliadnutím na aktuálne technické znalosti a nastavenia sociálnych sietí je zrejmé, že sociálne siete využívajú tzv. webtracking, pričom v tejto súvislosti nie je podstatné či ste registrovaný a/alebo prihlásený do konkrétnej sociálnej siete. Používanie tohto nástroja Prevádzkovateľ nevie žiadnym spôsobom ovplyvniť.
2. Rovnako môžete očakávať, že sociálna sieť používa Váš profil a údaje o Vašom správaní napr. na vyhodnotenie Vašich zvykov, osobných vzťahov, záľub a Prevádzkovateľ tieto postupy nevie žiadnym spôsobom ovplyvniť.
3. Prosím vezmite na vedomie, že prevádzkovateľ sociálnej siete zodpovedá sám, za všetky oblasti týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súvislosti s Vašim užívateľským profilom, že ich poskytuje tretím stranám, že ich prenáša cezhranične do tretích krajín. Nad týmto spracúvaním nemá Prevádzkovateľ  žiadnu kontrolu a nezodpovedá za neho.
 
4. S prevádzkovateľmi sociálnych sietí existuje vzťah v zmysle čl. 26 ods. 1 Nariadenia - spoločná zodpovednosť. Prevádzkovatelia sociálnych sietí v tomto smere určujú, riadia a spravujú celú, najmä technologickú infraštruktúru týchto služieb, majú vlastné zásady ochrany osobných údajov, udržujú s Návštevníkmi nimi nastavený a určený užívateľský vzťah (ak je Návštevník registrovaný). Pokiaľ ide o vymazanie príspevkov, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi alebo sú všeobecne nevhodné, zodpovedajú za ich vymazanie prevádzkovatelia sociálnych sietí a Prevádzkovateľ spoločne.
 
Za spracúvanie Vašich osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí zodpovedá Prevádzkovateľ iba v prípade, ak je do ich spracúvania zapojený ako spoločný prevádzkovateľ s prevádzkovateľom sociálnej siete alebo prevádzkovateľ využívajúci služby sprostredkovateľa.
 
O spoločnej zodpovednosti je možné hovoriť aj v prípade sociálnych sietí FACEBOOK a INSTAGRAM, ak ide o účel spracúvania Vašich osobných údajov spočívajúci v spracúvaní štatistických údajov, v rámci ktorého môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje o Návštevníkovi a jeho správaní sa na sociálnych sieťach získané prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK a INSTAGRAM za účelom prieskumu trhu a reklamy. FACEBOOK a INSTAGRAM poskytuje Prevádzkovateľovi, pretože má oficiálne Profily na týchto sociálnych sieťach (tzv. fanpage), štatistické informácie v takom rozsahu, že je ich možné považovať za osobné údaje o Návštevníkovi, pretože na ich základe Prevádzkovateľ získa predstavu/prehľad o činnostiach, ktoré Návštevník na sociálnej sieti vykonáva.

5. Príjemcovia

1. Prevádzkovateľ môže za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje ďalším subjektom, a to v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. Sú to predovšetkým:

2. V prípade ak sociálne siete FACEBOOK a INSTAGRAM vystupujú ako sprostredkovateľ (pri účele sociálne siete – správa profilov pre časť služieb označených ako „data file custom audiences“ /správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom v takom prípade  môže dochádzať k spájaniu osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom a danou sociálnou sieťou/ a ako „measurement and analytics“ /služby v rámci ktorých sociálne siete spracúvajú osobné údaje v mene Prevádzkovateľa s cieľom merať výkonnosť a dosah reklamných kampaní Prevádzkovateľa a poskytuje Prevádzkovateľovi prehľady Návštevníkov, ktorí videli a reagovali na jeho reklamný obsah umiestnený na Profiloch sociálnych sietí).
 
6. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
 
1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
2. Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať na adrese ARCOLA, a.s. so sídlom Pri Prachárni 4, 040 11 Košice, IČO 35 792 442, prípadne emailom na office@cassoviaoc.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421917624939.
3. Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, avšak iba v rozsahu, v ktorom to Nariadenie umožňuje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu nášho oprávneného záujmu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 
4. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných Nariadením nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. 
5. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov („právo na zabudnutie“).
6. Máte právo na to, aby sme Vám ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámili porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre Vaše práva. Rovnako máte právo na účinný súdny prostriedok nápravy a právo na náhradu škody a zodpovednosť.
 
V Košiciach, dňa 1.1.2024, ARCOLA, a.s.
Pre správne fungovanie tejto webovej stránky používame súbory cookies a to výlučne tie, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie riadnej funkcionality nášho webu. Náš web nespracúva žiadne iné súbory cookies. Viac informácií. Prečítajte si aj Kompletné podmienky ochrany osobných údjaov.