SK / EN
OPENING HOURS
Shops
Monday - Sunday: 8:00 - 20:00
Supermarket Lidl
Monday - Saturday: 7:00 - 21:00
Sunday: 8:00 - 20:00

Ochrana osobných údajov - pôvodné

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s využívaním našich služieb, návštevou našich priestorov, návštevou našej webovej stránky, majetkovou účasťou v spoločnosti prevádzkovateľa, vykonávaním funkcie štatutárneho/dozorného orgánu prevádzkovateľa, prevádzkovateľ spracúva niektoré Vaše osobné údaje. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) je našim cieľom informovať Vás v zmysle Nariadenia.

Predmetom úpravy týchto podmienok ochrany osobných údajov (ďalej ako „podmienky“) je oboznámenie Vás ako dotknutej osoby predovšetkým o tom:

- na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje,
- komu ich môžeme poskytnúť,
-  aké sú Vaše práva,
-  kde a ako nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných
   údajov.

Tieto podmienky sa  vzťahujú na nasledovné kategórie dotknutých osôb:
-  nájomcovia – fyzické osoby,
-  obchodní/zmluvní partneri – fyzické osoby (iní ako nájomcovia),
-  kontaktné osoby obchodných/zmluvných partnerov,
-  účastníci spotrebiteľských súťaží,
-  výhercovia spotrebiteľských súťaží,
-  návštevníci obchodného centra,
-  štatutárny/dozorný orgán prevádzkovateľa,
-  návštevníci webovej stránky.


1.   Informácia o Prevádzkovateľovi

  1.  Prevádzkovateľom je ARCOLA a.s., Pri Prachárni 4, 040 11 Košice, IČO 35 792 442, IČ DPH SK2020278997, zapísaná v obch. registri OS Košice I, odd: Sa, vložka č.: 1307/V. Prevádzkovateľ je spoločnosť vykonávajúca podnikateľskú činnosť, ktorou je prevádzkovanie Obchodného centra CASSOVIA so sídlom Pri Prachárni 4, 040 11 Košice (ďalej ako „OC“). Prevádzkovateľ vstupuje do zmluvných vzťahov s jednotlivými nájomcami, dodávateľmi služieb, organizuje marketingové akcie OC a prevádzkuje kamerový systém inštalovaný v interiéri a exteriéri OC.
  2. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese Pri Prachárni 4, 040 11 Košice, email: office@cassoviaoc.sk, t.č. +421917624939. 

2.  Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom?
(viac pozri článok 3)
 

  1. Ako prevádzkovateľ spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Pri každej kategórii dotknutej osoby to môžu byť iné osobné údaje. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť. Z uvedeného vyplýva, že ak by ste nám požadované osobné údaje neumožnili spracúvať, nemohli by sme napr.:
a. poskytovať Vám služby, o ktoré máte záujem,
b. uzatvárať s Vami nájomné alebo iné zmluvy,
c. odoberať od Vás Vaše služby,
d. komunikovať s našim obchodným/zmluvným partnerom, ktorý komunikuje s nami práve prostredníctvom Vás,
e. chrániť Vašu bezpečnosť, zdravie, život a majetok a pôsobiť v tejto oblasti aj preventívne,
f. plniť si povinnosti voči Vám ako štatutárnemu/členovi dozorného orgánu prevádzkovateľa.
2. Ako prevádzkovateľ spracúvame bežné osobné údaje, predovšetkým:
a) identifikačné údaje – napr. titul, meno priezvisko, dátum narodenia, IČO, DIČ, IČ DPH
b) kontaktné údaje – napr. adresa bydliska, miesta podnikania, sídla, telefónne číslo, email,
    pracovná emailová adresa, pracovné telefónne číslo,
c) údaje nevyhnutné za účelom poskytnutia služby, vrátenia peňazí a pod. (okrem identifikačných a
    kontaktných údajov) – IBAN, SWIFT kód
d) údaje súvisiace s prevádzkou kamerových záznamov: videozáznamy Vašich podobizní.
3.          Ako prevádzkovateľ nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov. 
4.         Vaše osobné údaje môžeme  spracúvať na základe nasledovných právnych základov:
a) ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
    (ďalej ako „Súhlas“),
b) ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste,
    alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (ďalej ako
    „Zmluva“),
c)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej
    zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej ako „Zákon“),
d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo
    tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej
    osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (ďalej ako
    „Oprávnený záujem“).

3. Špecifikácia rozsahu a účelu spracúvania osobných údajov
podľa typu dotknutej osoby

 
A. Nájomcovia – fyzické osoby

 
1.  S prihliadnutím na skutočnosť, že máte záujem využiť služby prevádzkovateľa a dočasne si prenajať
     maloobchodné priestory v OC alebo exteriéri OC, vzťahujú sa tieto podmienky v primeranom rozsahu
     aj na Vás. Našim cieľom je informovať Vás akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje počas
     trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a v súvislosti s ním. 
2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:
3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:

4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti A je Zmluva, Súhlas, Zákon a Oprávnený záujem. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva, majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.
5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností
6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.
7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:
8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

 
B. Obchodní/zmluvní partneri (iní ako nájomcovia) – fyzické osoby
 
1. S prihliadnutím na skutočnosť, že máte záujem využiť alebo poskytnúť nám služby týkajúce sa prevádzky OC alebo ním poskytovaných služieb, vzťahujú sa tieto podmienky v primeranom rozsahu aj na Vás. Našim cieľom je informovať Vás akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a v súvislosti s ním. 

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:

3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:

4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti B je Zmluva, Súhlas, Zákon a Oprávnený záujem. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva, majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.
5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností:
6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:
8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

 
C. Osoby zastupujúce
obchodných/zmluvných partnerov prevádzkovateľa

 
1. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré zastupujú obchodného/zmluvného partnera prevádzkovateľa pri komunikácii s prevádzkovateľom (ústnej, písomnej, emailovej, telefonickej a pod.).
2. Rozsah spracúvaných osobných  údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:

a. kontaktné a identifikačné údaje: napr. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, telefónne číslo,
b. pracovné kontaktné údaje: pracovná emailová adresa, telefónne číslo (v prípade obchodného/zmluvného partnera, ktorého zastupujete),
c. údaje o Vašom postavení v štruktúre obchodného/zmluvného partnera: napr. názov pozície, súvisiace oprávnenia, zodpovednosti,
d.Vaše podobizne na kamerových záznamoch.
3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:
4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti C je Zákon a Oprávnený záujem. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva, majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.

5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností:
6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.
7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:
8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

D. Účastníci spotrebiteľských súťaží

1. S prihliadnutím na skutočnosť, že máte záujem zapojiť sa do spotrebiteľskej súťaže organizovanej prevádzkovateľom v rámci jeho marketingových aktivít, vzťahujú sa tieto podmienky v primeranom rozsahu aj na Vás. Našim cieľom je informovať Vás akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s organizovanou spotrebiteľskou súťažou. Podrobnosti sa môžu líšiť a konkrétnejšie pravidlá spracúvania osobných údajov budú vždy upravené v podmienkach tej-ktorej spotrebiteľskej súťaže.
2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:
3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:
4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti D je Súhlas, Zákon a Oprávnený záujem. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva, majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.
5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností:
·     Vaše osobné údaje budeme zdieľať s inými tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi.
6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.
7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:
8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.
 

E. Výhercovia spotrebiteľských súťaží

 

1. S prihliadnutím na skutočnosť, že ste vyhrali v spotrebiteľskej súťaži organizovanej prevádzkovateľom v rámci jeho marketingových aktivít, vzťahujú sa tieto podmienky v primeranom rozsahu aj na Vás. Našim cieľom je informovať Vás akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s Vašou výhrou v spotrebiteľskej súťaži. Podrobnosti sa môžu líšiť a konkrétnejšie pravidlá spracúvania osobných údajov budú vždy upravené v podmienkach tej-ktorej spotrebiteľskej súťaže.
2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:
3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:
4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti E je Súhlas, Zákon a Oprávnený záujem. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva, majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.
5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností:
6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.
7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:
8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

 
F. Návštevníci OC


1. V súvislosti s využívaním kamerových systémov, ktorými sú snímané verejné priestory budovy OC, parkoviska a priľahlého okolia OC ako prevádzkovateľ spracúvame niektoré Vaše osobné údaje.
2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:
3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:
4. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností:
5. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.
6. Doba uchovávania. V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 7 dní od ich získania, následne  dochádza k ich automatickej likvidácii výmazom záznamu z kamerového systému. Záznam je možné uchovať po dlhšiu doby výlučne na základe preukázateľnej zákonnej požiadavky, napr. orgánu činného v trestnom konaní.
7. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.


G. Štatutárne orgány/dozorné orgány prevádzkovateľa

1. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na spracúvanie osobných údajov člena štatutárneho/dozorného orgánu prevádzkovateľa, pretože ten spracúva Vaše osobné údaje v zmysle týchto podmienok.
2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:
3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:
4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti G je Zmluva, Zákon a Oprávnený záujem. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva, majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.
5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností:
6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.
7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:

H. Návštevníci webovej stránky


1. S prihliadnutím na skutočnosť, že máte záujem navštíviť a/alebo zotrvať na našej webovej stránke, resp. využiť naše služby prostredníctvom tejto webovej stránky, vzťahujú sa tieto podmienky v primeranom rozsahu aj na Vás. Našim cieľom je informovať Vás akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje v dôsledku návštevy a/alebo využitia našej webovej stránky nami ako prevádzkovateľom a v súvislosti s ňou. 
2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:
3. Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:
4. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti H je Súhlas a Oprávnený záujem. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva, majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.
5. Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám za nasledovných okolností:
6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.
7. Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:
8.         Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

4. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
 

1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
2. Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať na adrese Pri Prachárni 4, 040 11 Košice, email: office@cassoviaoc.sk, t.č. +421917624939.
3. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Váš súhlas je možné odvolať spôsobom ako ste nám ho udelili.
4. Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, avšak iba v rozsahu, v ktorom to Zákon umožňuje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
5. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných Nariadením nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
6. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.
 

V Košiciach, dňa 25.5.2018          
                                                                                                                                                                  ARCOLA, a.s.
Pre správne fungovanie tejto webovej stránky používame súbory cookies a to výlučne tie, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie riadnej funkcionality nášho webu. Náš web nespracúva žiadne iné súbory cookies. Viac informácií. Prečítajte si aj Kompletné podmienky ochrany osobných údjaov.